Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Onken Jutsu

Onken Jutsu je synonymem pro Shoken Jutsu. Meifu Shinkage Ryu má však vyvinuty zbraně speciálně pro Onken jutsu.

Těchto zbraní máme v Meifu Shinkage Ryu několik. Jsou malé a jejich předností je, že jsou tajné.

Podstatou Onken jutsu je útočníka překvapit nečekaný útokem. Pokud se Vám podaří tohoto dosáhnout, může být Váš útok úspěšný, boj bude pod Vaší kontrolou a útočník bude poražen ještě dříve, než bude moci ukázat své vlastní schopnosti. Tím se zbavíte hrozby minimální silou. Toto je pravá podstata Onken jutsu.

Proto, aby jste dosáhli úspěchu musíte použít neočekávaný útok a mít perfektní timing. Útok musí být proveden v poslední možný moment. V ten moment vystrčíte „své tesáky“ a zaútočíte jako blesk z čistého nebe.

Tajným učením Onken jutsu je Mikiri – rozhodnutí vést útok.

Strach tě někdy donutí zaváhat nebo naopak Tvá tvrdohlavost tě donutí pospíchat, když ještě útočník není v Tvém dosahu.

Proto k dosažení správného Mikiri je důležité získat nejvyšší dovednost a mentální kontrolu v učení školy Meifu Shinkage Ryu.

Proto jsou techniky Onken jutsu vyučovány opravdu jen těm nejpokročilejším studentům a to až po dokonalém zvládnutí kompletních osnov školy.

Důležité je zde ovšem zmínit, že účelem Onken jutsu není získat zabijácké dovednosti. To není naším záměrem.

Budo není o ubližování lidem. Pokud si přeješ mít sílu, musíš se jí naučit také kontrolovat.

To je hlavní filozofií školy Meifu Shinkage Ryu.

Onken Jutsu

Onken Jutsu is a synonym for Shoken Jutsu. However Meifu Shinkage Ryu has developed weapons specially for Onken jutsu.

We have few of these weapons in Meifu Shinkage Ryu. They are small and their advantage is that they are secret.

The essence of Onken jutsu is suprised enemies by unexpected attack. If you manage to achieve this may be your attack will be successful, the fight will be under your control and the attacker will be defeated before they will be able to show their own capabilities. This will get rid of threats with minimum effort. This is the true essence of Onken jutsu.

Therefore to achieve success you must use an unexpected attack and have perfect timing. The attack must be made ​​at the last possible moment. At that moment stick “your fangs” and attack like a lighting from the clean sky.

The secret teaching of Onken jutsu is Mikiri – the decision to lead the attack.

Fear will makes you hesitate or sometimes on the contrary Your stubbornness makes you hurry even if the attacker is not in Your range.

So that´s why to achieve the proper Mikiri is important to get the highest skill and mental control in study of Meifu Shinkage Ryu.

So that´s why the techniques of  Onken jutsu are taught really only the most advanced students after complete mastery of the school curriculum.

It is important to note here that the purpose of Onken jutsu is not get the killer skills. It is not our intention.

Budo is not about hurting people. If you wish to have a power you must also learn how to control it.

This is the main philosophy of Meifu Shinkage Ryu.