Hyoho Niten Ichi Ryu

<!--:cz-->je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.<!--:--><!--:en-->is famous thanks to Musashi techniques with two swords - katana and wakizashi and by known proverb KIZEN NO HYOHO - Don´t do anything, unless it is not absolutely necessary. j<!--:-->

Toyama Ryu Batto Jutsu

<!--:cz-->škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.<!--:--><!--:en-->sword-drawing and test-cutting system with battlefield applications. Training includes high combat efficiency focusing on distance, timing and targeting.<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.<!--:--><!--:en-->often referred to simply as Jikishinkage Ryu or Kashima Shinden is a traditional school (koryu) of Japanese martial art of sword – kenjutsu and iaijutsu.<!--:-->

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

<!--:cz-->TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.“<!--:--><!--:en-->TRADITIONAL SCHOOL OF JAPANESE SPEAR “If you do not know how to deal with a spear, you should not ever talk about the swordsmanship. And if you do not know how to use a sword, you should not ever talk about the spearsmanship. “<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:--><!--:en-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, descendant of famous Makita Shigekatsu, continues to transmitt the school to next generations of students Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

<!--:cz-->V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)<!--:--><!--:en-->As you live your life, you become hindered by all manner of impurities. Through the act continuously discarding these pollutants you must try to return to your original nature just as it was when you were a baby. (Yamada Jirokichi)<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.<!--:--><!--:en-->practice with the real sword improves the development and improvement of personality and fighting spirit without the risk of injure another person.<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->tradiční japonské bojové umění meče<!--:--><!--:en-->traditional japanese martial art of swordsmanship<em></em><!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.<!--:--><!--:en-->Title „Tenka Muso“ (天下無雙), in translation „there is not equal under sky“, was awarded founder Hayashizaki Jinsuke by regent of Toyotomi Hideyoshi after demonstration of his Iaijutsu.<!--:-->

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Ostatní

V této sekci najdete další japonská bojová umění, kterým se  někteří studenti Kōryūkai Dojo 光龍会道場 aktivně věnují i když nejsou zatím v našem dojo vyučována.

Vyjímkou je pouze škola Toyama Ryu Batto Jutsu, která se v našem dojo aktivně vyučuje.

V případě zájmu je však můžete s námi trénovat v našich tréninkových skupinách a navštěvovat s námi za účelem zdokonalení jednotlivé učitele.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu – studujeme pod vedením Jurgena Seebecka (Mokuroku – Alster Dojo Hamburg) a Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden.

Hyoho Niten Ichi Ryu – studujeme pod vedením Filipa Rázgy (Slovensko) a Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – studujeme pod vedením Soke Suzuki Kimiyoshi.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – studujeme pod vedením Pawla Slawatyckého (Shibucho pro Českou Republiku) a Soke Sekiguchi Takaaki Komei.

Others

In this section you can find other japanese martial arts which some of our students of Kōryūkai Dojo 光龍会道場 practices though they are not taught in our dojo.

Exception is only Toyama Ryu Batto Jutsu and this school is actively taught in our dojo.

But if you have interest about them you can practice them in our training groups and visit with us in order to improve each individual teachers.

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu – study under Jurgen Seebeck (Mokuroku – Alster Dojo Hamburg) and Maeda Shigenori – Menkyo Kaiden.

Hyoho Niten Ichi Ryu – study under Filip Razga (Slovak) and Soke Kajiya Takanori.

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu – study under Soke Suzuki Kimiyoshi.

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu – study under Pawel Slawatycki (Shibucho of  Czech Republic) and Soke Sekiguchi Takaaki Komei.