Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Meifu Shinkage Ryu je tradiční školou japonského bojového umění Shurikenjutsu, Fundokusarijutsu, Shokenjutsu, Onkenjutsu a dalších Kakushi Buki (skryté zbraně).

Meifu Shinkage Ryu je jedinou školou v České Republice, která vyučuje autentické shurikenjutsu, Fundo Kusarijutsu a další malé skryté zbraně.

V listopadu roku 2011 se uskutečnil pod vedením Senseie Otsuky, který je Sokem (velmistrem) této školy, historicky první seminář v České Republice. Od tohoto semináře vznikla v Praze Keikokai této školy, což je oficiální pobočka studentů Meifu Shinkage Ryu v České Republice.

V roce 2013 složil Filip Bartoš úspěšně zkoušku na první dan (shodan) a stal se oficiálním učitelem a Shibucho (představitel) pro Českou Republiku. Zároveň se Keikokai (tréninková skupina) Praha stala oficiální Shibu (pobočka) pro Českou Republiku.

Shibucho je představitel pro danou zemi. Reprezentuje školu a zastupuje Soke (velmistra). Je ve svém regionu zodpovědný za vývoj a úroveň Meifu Shinkage Ryu.

Technický systém Meifu Shinkage Ryu má pouze 4 dany – technické stupně.

Název Meifu Shinkage Ryu je tvořen 5 čínskými znaky.  Mei 明, Fu 府, Shin 真, Kage 影, a ryu 流, a každý z nich má vlastní význam.

„Mei „明“ znamená jasný. Je také používán pro chytré, moudré a znalé osoby.

„Fu „府“ je organizace v které se tito lidé shromažďují.

„Shin „真“ znamená pravda.

„Kage „影“ znamená stín nebo také zadní strana všech věcí.

Spojení těchto dvou znaků znamená, že každá pravda má svojí opačnou nebo zadní stranu a že pravda a stín jsou neoddělitelné stejně jako obě strany mince. Stejně jako „Kyo-jitsu“ „虚実“ (pravda a lež) nebo „In-Yo“ „陰陽“ (světlo a tma).

Pátý znak „流“ znamená proud nebo tok. Mnoho japonských bojových škol má na konci jména tento znak, který vyslovuje přání předávat umění z mistra na žáky, aby tak vznikl nekonečný vodní tok, který vzniká v horách, protéká pláněmi a vtéká do moří.

Shrneme-li výše uvedené, studenti Meifu Shinkage Ryu by měli pochopit, že všechno na světě má dvě strany. Student potřebuje získat moudrost, aby byl schopný rozlišovat pravdu a její stín (Shinkage) a k tomu mu pomáhají kolegové ve škole Meifu Shinkage Ryu. Název školy Meifu Shinkage Ryu je poselstvím jejího zakladatele Someya Senseie.

Pokud byste měli zájem o trénink či seminář ve Vašem dojo či městě, neváhejte mě kontaktovat.

Navštivte také naší stránku www.meifushinkageryu.cz

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na:

Shibucho Filip Bartoš

filip@bujin.cz

tel: +420 736 534 469

Meifu Shinkage Ryu is traditional japanese martial arts of Shurikenjutsu, Fundokusarijutsu, Shokenjutsu, Onkenjutsu and other Kakushi Buki (Hidden weapons).

In November 2011 was held under the leadership of Soke Otsuka historically first seminar Meifu Shinkage Ryu in Czech Republic. From that time was established Keikokai of this school in Prague as official branch of students Meifu Shinkage Ryu in Czech Republic.

In November 2013 Filip Bartos passed the test of first dan (Shodan) and became official teacher and Shibucho (representative) for Czech Republic. Also Keikokai Prague (training group) became official Shibu (branch) for Czech Republic.

Shibucho is representative for the country. Represents the school and Soke (Grandmaster). Is in his region responsible for the development and the level of Meifu Shinkage Ryu.

Meifu Shinkage Ryu ranking system has ONLY 4 dans.

Meifu Shinkage Ryu is only one school of Czech Republic, which teachs authentic shurikenjutsu, Fundo Kusarijutsu and other small hidden weapons.

Name of Meifu Shinkage Ryu consists 5 chinese characters. Mei 明, Fu 府, Shin 真, Kage 影, a ryu 流 and each of them has their own meaning.

„Mei „明“ means clear. It is also used for smart, wise and knowledgeable person.

„Fu „府“ is an organization in which these people gather.

„Shin „真“ means true.

„Kage „影“ means shadow or the back side of all things.

The combination of these two characters means that every truth has its opposite or back side and the truth and shadow are inseparable as the two sides of the coin. Like “Kyo-jitsu” “虚 実” (truth and lies) or “In-Yo” “阴阳” (light and dark).

The fifth character “流” means a stream or flow. Many Japanese martial schools have at the end of the name of the character which wish to pass the art from a master to students and create the endless flow of water, which originates in the mountains, flows through the plains and flows into the Sea.

To summarize above, students Meifu Shinkage Ryu should understand that everything in this world has two sides. Student needs to gain wisdom, to be able to distinguish between truth and its shadow (Shinkage) plus colleagues to help him in school Meifu Shinkage Ryu. Name of the school Meifu Shinkage Ryu is the message of its founder Someya Sensei.

If you have interest to open branch or Keikokai of our KŌRYŪKAI DOJO or branch or Keikokai each martial art in Your city or country don´t hesitate to contact me.

Navštivte také naší stránku www.meifushinkageryu.cz

As well if you have interest to organize trainings or seminar in Your city or country.

For any questions don´t hesitate to contact me.

Shibucho Filip Bartoš

filip@bujin.cz

tel: +420 736 534 469