Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Bujinkan v překladu znamená Bu – bojovník, válečník, samuraj. Jin – člověk. Kan – společnost, svazek. Volný překlad tedy zní – společnost válečníků nebo bojovníků.

Tento název vznikl v době, kdy Soke (velmistr) Masaaki Hatsumi poprvé předvedl trénink Ninjutsu za hranicemi Japonska. V roce 1995, po letech práce a šíření těchto bojových umění po celém světě, dal Dr. Hatsumi svému učení souhrnný název BUDO TAIJUTSU, který poukazuje na fyzické a duševní techniky nezbytné ke studiu těchto bojových umění.

Dnešní doba je podle slov Dr. Hatsumiho nejlepší dobou Ninjů, neboť umožňuje rozvíjet a zdokonalovat bojové umění do měřítek, jaká dříve nebylo možné studovat. Dnes se již termín Ninjutsu příliš nepoužívá, protože pochopení všech 9 škol Bujinkanu spočívá v pochopení Budo. Proto se dnes používá souhrnné a výstižnější označení BUJINKAN BUDO TAIJUTSU.

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů.

Bujinkan Dojo se skládá z 9 starých bojových škol, které byly předány Takamatsu senseiem Dr.Hatsumimu s titulem Soke (původní význam slova Soke = patriarcha, hlava rodiny; Bujinkan je i dnes chápán jako velká rodina), aby mohl tato stará japonská bojová umění rozvíjet dál. Styl Bujinkan Budo Taijutsu vychází z devíti starých bojových škol, z nichž tři jsou školy Ninjutsu (jsou to Togakure ryu, Kumogakure ryu a Gyokushin ryu) a ostatní jsou Bujutsu, školy, které používali samurajové.

Systém bojových umění Bujinkanu ctí a udržuje staré disciplíny, které se adepti učí již od dob počátku Ninjutsu. Jde o 36 disciplín,z nichž prvních 18 jsou klasické způsoby použivané japonskými samuraji, zbylých 18 jsou pak k nim odpovídající speciální techniky pro Ninju – bojovníka.

Základní disciplínou samozřejmě zůstává boj beze zbraně, z jehož pohybů pak vycházejí i techniky boje se zbraní. Ten se dělí na Daken Tai jutsu (techniky úderů a kopů), Ju tai jutsu (techniky pák a hodů), Koshi jutsu (techniky útoků na svaly a orgány) a Koppo jutsu (techniky útoků na kosti a klouby).

V systému Bujinkan Budo Taijutsu se nikde na světě nepořádají žádné soutěže.Proto se toto bojové umění nehodí pro jednotlivce, kteří hledají pouze sportovní slávu a tituly.

V současné době Hatsumi Sensei vyučuje v Budokanu (hala bojových umění) v Ayase (Tokio) a v Honbu Dojo, které nese název – Bujinden v městě Noda. Bujinkan je nyní známý téměř po celém světě a své oficiální Dojo má ve více než 40 zemích včetně České republiky.

Jednotlivé školy vyučované v Bujinkan Dojo:

Togakure Ryu Ninpo
Gyokko Ryu Kosshi Jutsu
Kukishinden Ryu Daken Taijutsu
Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu
Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu
Gyokushin Ryu Ninpo
Koto Ryu Koppo Jutsu
Takagi Yoshin Ryu Ju Taijutsu
Gikan Ryu Koppo Jutsu
Kumogakure Ryu NinpoThe word Bujinkan when translated means : Bu – warrior or samurai , Jin – man, Kan – society. Literally it means the society of warriors.

This term evolved , when Soke (grandmaster) MASSAKI HATSUMI presented a Ninjutsu training behind the border of Japan. At 1995 , after years of dispersion of martial arts throughout the world, Dr. Hatsumi gave his technique an overall title BUDO TAIJUTSU, which referes to the physical and spiritual techniques required for studying this martial art.

Nowadays, according to Dr. Hatsumi, is the best period for NINJAS, because they can evolve and perfect their skills to such an extinct that was not possible before. Today the term NINJUTSU is barely used, because understanding all 9 schools of BUJINKAN lies in understanding BUDO. This is why today the general and accumulative title used is BUJINKAN BUDO TAIJUTSU.

Bujinkan Dojo is nowadays the only school teaching NINJUTSU in the original manner. Further more this is the only school that endured a strict line of grandmasters.

BUJINKAN DOJO consists of 9 old martial arts schools, which were passed from TAKAMATSU the sensei of Dr. HATSUMI with the title SOKE (SOKE stands for a patriarch, head of the family; even today BUJINKAN is considered as a big family), so that these martial arts could evolve and develop further more. The style BUJINKAN BUDO TAIJUTSU emerged from 9 old schools of martial arts, 3 of them are schools of NINJUTSU (TOGAKURE RYU, KUMOGAKURE RYU and GYOKUSHIN RYU) and the rest are BUJUTSU which were used by the Samurai.

The BUJINKAN system of martial arts worships and maintains old disciplines, which the scholars learn since the beginning of NINJUTSU. There are 36 disciplines, from which the first 18 are classic methods used by the Japanese Samurai, the rest are corresponding methods of training for NINJA warrior.

The basic disciplines of course remain as fighting without weapons, from these moves comes out the fight with weapons. The basic disciplines are divided into DAKEN TAI JUTSU (punch and kick technique), JU TAI JUTSU (control and through technique), KOSHI JUTSU (attack on muscles and organs technique) and KOPPPO JUTSU (attack on bones and articles technique).

In the system of BUJINKAN BUDO TAIJUTSU there are no competitions worldwide. This is why such martial arts do not suit individuals aiming for sport fame and titles.

Nowadays HATSUMI teaches in BUDOKAN (the hall of martial arts) in Ayase (Tokio) and in Hombu Dojo, which carries the name – BUJINDEN in Noda city. Today BUJINKAN is known worldwide and has its official Dojo in more then 40 countries including the Czech Republic.

Detail schools teaching in Bujinkan Dojo:

Togakure Ryu Ninpo
Gyokko Ryu Kosshi Jutsu
Kukishinden Ryu Daken Taijutsu
Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu
Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu
Gyokushin Ryu Ninpo
Koto Ryu Koppo Jutsu
Takagi Yoshin Ryu Ju Taijutsu
Gikan Ryu Koppo Jutsu
Kumogakure Ryu Ninpo