Hyoho Niten Ichi Ryu

<!--:cz-->je především známa díky Musashiho technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi a známým příslovím KIZEN NO HYOHO - nedělej nic, pokud to není nezbytně nutné.<!--:--><!--:en-->is famous thanks to Musashi techniques with two swords - katana and wakizashi and by known proverb KIZEN NO HYOHO - Don´t do anything, unless it is not absolutely necessary. j<!--:-->

Toyama Ryu Batto Jutsu

<!--:cz-->škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.<!--:--><!--:en-->sword-drawing and test-cutting system with battlefield applications. Training includes high combat efficiency focusing on distance, timing and targeting.<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu a iaijutsu.<!--:--><!--:en-->often referred to simply as Jikishinkage Ryu or Kashima Shinden is a traditional school (koryu) of Japanese martial art of sword – kenjutsu and iaijutsu.<!--:-->

Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

<!--:cz-->TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ „Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.“<!--:--><!--:en-->TRADITIONAL SCHOOL OF JAPANESE SPEAR “If you do not know how to deal with a spear, you should not ever talk about the swordsmanship. And if you do not know how to use a sword, you should not ever talk about the spearsmanship. “<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu

<!--:cz-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, potomek slavného Makita Shigekatsu, pokračuje v předávání školy dalších generacím studentů Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:--><!--:en-->Suzuki Kimiyoshi Sensei, descendant of famous Makita Shigekatsu, continues to transmitt the school to next generations of students Kashima Shinden Jikishinkage Ryu<!--:-->

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

<!--:cz-->V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)<!--:--><!--:en-->As you live your life, you become hindered by all manner of impurities. Through the act continuously discarding these pollutants you must try to return to your original nature just as it was when you were a baby. (Yamada Jirokichi)<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->cvičení s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka.<!--:--><!--:en-->practice with the real sword improves the development and improvement of personality and fighting spirit without the risk of injure another person.<!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->tradiční japonské bojové umění meče<!--:--><!--:en-->traditional japanese martial art of swordsmanship<em></em><!--:-->

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

<!--:cz-->Titul „Tenka Muso“ (天下無雙), v překladu „není rovného pod nebem“, byl udělen zakladateli Hayashizaki Jinsukemu regentem Toyotomi Hideyoshi po demonstraci jeho Iaijutsu.<!--:--><!--:en-->Title „Tenka Muso“ (天下無雙), in translation „there is not equal under sky“, was awarded founder Hayashizaki Jinsuke by regent of Toyotomi Hideyoshi after demonstration of his Iaijutsu.<!--:-->

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Mugai Ryu Iaido

Autentické samurajské bojové umění s mečem

Mugai Ryu Iaido Kenjutsu

Mugai Ryu Iaido je staré, autentické bojové umění samurajů. Tato škola byla založena v roce 1693 a skrze generace se zachovala až do dnešní doby. Má hluboké propojení se Zenem, který dává tomuto stylu prostou krásu, charakteristický klid a ostrost.
Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu - Niina Toyoaki Gosoke
Jednotlivé školy sloučené pod Mugai Ryu Europe Federation vyučují Mugai Ryu Meisha Ha pod vedením velmistra, Niina Toyoaki Gyokudo Soke.

Tyto školy jsou zároveň oficiálními zástupci tohoto umění v Evropě.
Luciano Gabriel Morgenstern
Mugai ryu je široce otevřený styl. To znamená, že všichni, kdo mají zájem, by měli dostat příležitost se tomuto stylu učit. Tato škola Iaido je vhodná jak pro japonce, nejaponce, ženy, hendikepované osoby a to i bez ohledu na jejich náboženství.
Kenjutsu Köln - Mugai Ryu Iaido
Trénink Mugai Ryu obsahuje Kata, Kumitachi a Tameshigiri. Trénink probíhá ve velmi klidné a zdvořilé atmosféře.

Mugai Ryu Iaido - Hoshina Sensei

Studenti jsou postupně zasvěcováni do Bushido, jako cesty Zen budhismu.

Mugai Ryu Iaido patří mezi takzvané „sekací Iai“. Proto všechny techniky musí být účinné v secích a musí být skutečně použitelné v reálné bojové situaci. Tento požadavek je v současné době jen zřídka viděn v ostatních školách Iaido.

Tameshigiri Samurai Japantag 2010 Düsseldorf

Kata (formy) jsou trénovány s opravdovým ostrým mečem. Do mistrovského stupně danu je ovšem povoleno trénovat pouze s Iaitem. Iaito je tréninková katana, která však není ostrá. Trénink těchto kata pomáhá studentů Iaida rozvíjet správné držení těla, charisma a správný projev osobnosti.

Po získání určitých zkušeností jsou studenti Mugai Ryu vyučováni také Kumitachi (skutečný boj) s Bokuto (dřevěný meč).

Posledním aspektem Mugai Ryu je Tameshigiri, nebo-li test sekání. Tento test naučí studenty sekat s opravdovým mečem.

Mugai Ryu Iaido

Authentic Samurai martial art of the Samurai with the Katana

Mugai Ryu Iaido Kenjutsu

Mugai Ryu Iaido is an old, authentic martial art of the Samurai. It was founded 1693 and passed on by generations. The deep connection to the Zen and plain beauty of the style, create the characteristic calmness and sharp attention.
Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu - Niina Toyoaki Gosoke
The dojos in the Mugai Ryu Europe federation teach Mugai Ryu Meisha Ha under grandmaster, Niina Toyoaki Gyokudo Soke.

We are the official representative for the whole of Europe.
Luciano Gabriel Morgenstern
Mugai Ryu is a widely open style, what means that everybody should be able to get the opportunity to train. So it is opening Iaido to non-japanese, women and handicapped persons, regardless of religion.
Kenjutsu Köln - Mugai Ryu Iaido
Mugai Ryu Iaido Training contents are Kata, Kumitachi and Tameshigiri. The training takes place in a quiet and respectful atmosphere.

Mugai Ryu Iaido - Hoshina Sensei

The students will get taught step by step into the Bushido, as a way of Zen-Buddhism.

Mugai Ryu Iaido is “cutting Iai”. All techniques have to cut and must be effectively usable in real fight situation. This demand is nowadays rarely seen in other Iaido schools.

Tameshigiri Samurai Japantag 2010 Düsseldorf

Kata (Forms) are trained with real swords. Until the Master degree, or Dan level, Iaito are used. Iaito are training Katana made of steel, but not sharpended. Kata training helps the Iaidoka to work on his posture, charisma and presence.

After gaining some experience, Kumitachi (acutal combat) will be taught, using Bokuto (wooden swords).

The last aspect is Tameshigiri, the cutting test, in which the student learns to cut with a real sword. This is comparable to the breaking test of the weaponless martial arts.