Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Hyoho Niten Ichi Ryu

Název Hyoho Niten Ichi Ryu volně přeložit jako školu dvou nebes, která jsou jako jedno. Tato škola je především známa jako technikám se dvěma meči – katanou a wakizashi.

Niten Ichi 二天一 – dvě nebesa jsou jako jedno nebo také Nito Ichi 二刀一 – dva meče jako jeden.

Škola byla založena mezi roky 1604 – 1640 Miyamoto Musashim. V roce 1640 ji předal Miyamoto Musashi na tři následovníky, které vybral z několika tisíc jeho studentů. Byli jimi Terao Magonojo, jeho mladší bratr Kyumanosuke a Furuhashi Sozaemon.

Magonojo vynikal v technice, ale chyběla mu zdravá úvaha, zatímco Furuhashi vynikal ve správné úvaze, ale postrádal techniku. Magonojo dostal knihu Go Rin no Sho od Musashiho, ale pod podmínkou, že až si jí přečte tak jí spálí. Ale Furuhashi si jí od něho na pár dní půjčil a na rozkaz Hosokawa Mitsuhisa udělal dvě kopie, jednu pro Hosokawa a jednu pro sebe, kterou poté předával pod názvem Ihon Go Rin no Sho. Dnešní nejznámější vydání jsou z Hosokawa kopie.

Magonojo poté předal roli nástupce svému mladšímu bratrovi Kyumanosuke, který obdržel od Musashiho  Hyoho San Jugo. Byl to také Kyumanosuke, kdo poté předával svým studentům dokument se sedmi přidanými instrukcemi. Tento dokument se jmenoval Hyoho Shiji ni Kajo.

Krátce před smrtí napsal Musashi Dokkodo („jdi mou cestou“). Jednalo se o seznam pravidel, jak by měl člověk postupovat v životě. V podstatě každé pravidlo má velmi hluboký smysl ponořený do buddhistického přikázání.

Terao Kyumanosuke (Motomenosuke) dostal kompletní seznam školy Musashi, certifikát se dvěma meči od Musashiho a stal se pokračovatel této školy. Kyumanosuke z počátku odmítal tuto školu učit a poslal vše zpět adoptivnímu synovi Musashiho – Iorimu. Iori také odmítl nástupnictví, protože tato čest mu nebyla udělena. Nakonec tedy Kyumanosuke souhlasil a školu převzal, aby projevil úctu Musashimu.

Nástupnictví v Hyoho Niten Ichi Ryu (jméno, které dal škole Musashi ke konci svého života) nefunguje jako dědictví. Svědčí o tom dva artefakty. Svitek, na kterém jsou napsány jména technik, které musí být předávány, pokud má být škola opravdu udržována a dřevěný meč, který dělal sám Musashi a s nímž trénoval a používal ho jako holi v posledních letech jeho života. Tento meč je dnes v majetku města, kde se nachází svatyně Usa.

Ve 20. století se stal 8. Soke Aoki Kikuo. V roce 1961 Aoki Kikuo jmenoval Gosho Motoharu, svého nejbližšího studenta shihanem a Soke Daiken – doplňkovým Soke 9. generace. Titul 9. Soke poté předal na Kiyonaga Tadanao, aby se ujistil, že budou techniky předávány dalším generacím. V roce 1955 Gosho Motoharu obdržel také Menkyo Kaiden této školy a také Menkyo Kaiden Sekiguchi Ryu, kde byl Aoki Kikuo také Soke. Aoki Kikuo zemřel v roce 1967. V následujících letech tito dva mistři pokračovali v reprezentaci školy v Japonsku.

V roce 1976 Kiyonaga Tadanao náhle zemřel a nenechal po sobě následovníka. Proto Gosho Motoharu jako doplňkový Soke pokračoval v reprezentaci této školy. Po 8 měsících bez Sokeho poprosila rodina Kiyonaga Gosho Motoharu připravit Imai Masayukiho – učitele kenda z jejich města – jako 10. Sokeho. Imai Masayuki studoval také Hyoho Niten Ichi Ryu a měl především zájem o Bojutsu této školy. Takto bylo rozhodnuto než Kiyonaga Fumiya, syn Kiyonaga Tadanao bude schopen být Sokem a bylo rozhodnuto, že bude 11. Sokem po Imai Masayukim.

Gosho Motoharu učil jak Imai Masayukiho tak i Kiyonaga Fumiya, naučil je osnovy celé školy, což byla jeho hlavní zodpovědnost vůči škole. Dohromady všichni tři reprezentovali školu na mnoha akcích a v mnoha zemích.

Na konci roku 1980 se však cesty Imai Masayukiho a Gosho Motoharu rozdělily. V tu dobu se také Gosho Motoharu stal 8. Dan Hanshi v Iaido ZNIR a byl zároveň zodpovědný za Sekiguchi Ryu.

Nejznámější záznam originálních technik byl nahrán v Nippon Budokanu v roce 1981 kde Gosho Motoharu je Uchidachi a Imai Masayuki jako shidachi.

V listopadu 2003 se Imai Masayuki rozhodl zrušit tituly Soke a rozhodl, že pro budoucí generace budou 3 pokračovatelé, kteří se budou nazývat DAI JUICHI. Stali se jimi Kiyanaga Fumiya – syn 9. Sokeho Kiyonaga Tadanao z města Oita, Chin Kin – nejstarší student 8. Sokeho Aoki Kikuo a Iwami Toshio z Kokura.

Imai Sensei také dal Jisso Emman no Bokuto – dřevěný meč Miyamoto Musashiho do svatyně Usa, aby kterýkoliv Dai Juichi nebo budoucí následovníci k němu měli přístup.

V roce 2004 Kiyonaga Fumiya zemřel a proto jeho linie dále pokračovala pod Gosho Motoharu. Tak vznikla dceřinná linie Niten Ichi Ryu. Současným představitelem této linie je Yoshimoti Kiyoshi – syn Gosho Motoharu.

10. Soke Imai Masayuki zemřel v roce 2006.

Při inauguraci 20. prosince 2003 v Kokuře byla škola předána Iwami Toshio od předcházejícího Sokeho Imai Masayuki. Tím se stal Iwami Toshio 11. Sokem hlavní linie Hyoho Niten Ichi Ryu. Tento den byl nazván jako Seishin Chokudo no Hi – Den výběru přímé cesty během života.

Při inauguraci 24. listopadu 2013 v Kokuře byla škola předána současnému Sokemu Kajiya Takanorimu od předcházejícího Sokeho Iwami Toshia. Tím se stal Kajiya Takanori 12. Sokem hlavní linie Hyoho Niten Ichi Ryu. Tento den byl nazván jako Seishin Chokudo no Hi – Den výběru přímé cesty během života.

V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění neváhejte kontaktovat Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 739 451 983 nebo Přemysla Kotoula – PK.Agarven@seznam.cz nebo +420 602 883 025, kteří pravidelně studují Hyoho Niten Ichi Ryu na Slovensku pod vedením Filipa Rázgy a dále také pravidelně studují pod vedením 11. Sokeho Iwami Toshio a současného Sokeho Kajiya Takanori.

Hyoho Niten Ichi Ryu

Name Hyoho Niten Ichi Ryu can be loosely translated as school of two heavens which are as one. This school is primarily known as the techniques with two swords – katana and wakizashi.

Niten Ichi 二天 一 – two heavens as one or Nito Ichi 二 刀 一 – two swords as one.

The school was founded between the years 1604 – 1640 by Miyamoto Musashi. In 1640 Miyamoto Musashi passed the school to three followers who chose from several thousand of his students. Among them were Terao Magonojo, his younger brother Kyumanosuke and Furuhashi Sozaemon.

Magonojo was excelled in the techniques but lacked sound reasoning, while Furuhashi was excelled in the correct reasoning, but lacked technique´s skills. Magonojo got a book Go Rin no Sho from Musashi but with the proviso that when he will read it so will burn it. But Furuhashi lent from him for a few days and to order Hosokawa Mitsuhisa made ​​two copies, one for Hosokawa and one for himself, which was then passed under the name Ihon Go Rin no Sho. Today the most famous editions are from the Hosokawa copy.

Magonojo then gave the role of successor to his younger brother Kyumanosuke who received from Musashi Hyoho San Jugo. It was also Kyumanosuke, who then passed on to their students document with added seven instructions. This document is named Hyoho Shiji ni Kajo.

Shortly before his death wrote Musashi Dokkodo (“go my way”). It was a list of rules on how one should proceed in life. In essence every rule has a very deep meaning steeped in Buddhist commandments.

Terao Kyumanosuke (Motomenosuke) got the complete list of Musashi school, certificate with two swords from Musashi and became a follower of this school. Kyumanosuke in the beginning refused to teach this school and sent everything back to the adopted son of Musashi – Iori. Iori also refused succession because this honor has not been awarded to him. In the end Kyumanosuke agreed and took the school to show respect to Musashi.

Succession in Hyoho Niten Ichi Ryu (the name given to a school by Musashi in the end of his life) does not work as an inheritance. Witness the two artifacts. Scroll on which are written the names of the techniques that must be passed if the school really be kept a wooden sword, which made by Musashi and which he trained and used it as a stick in the last years of his life. This sword is now owned by the city, where is the shrine Usa.

In the 20th century became the 8th Soke Aoki Soke Kikuo. In 1961 Aoki Kikuo named Gosho Motoharu, his closest student as Shihan and Soke Daiken – additional Soke  of 9th generation. Title 9th Soke then gave to Kiyonaga Tadanao to make sure that the techniques will be passed on to future generations. In 1955 Gosho Motoharu also received Menkyo Kaiden of the school and also Menkyo Kaiden of Sekiguchi Ryu, where he was also. Aoki Kikuo died in 1967. In the following years these two masters continued to represent the school in Japan.

In 1976 Kiyonaga Tadanao suddenly died and did not leave another follower. Therefore Gosho Motoharu as an additional Soke continued to represent this school. After 8 months without Soke was Gosho Motoharu asked by Kiyonaga´s family to prepare Imai Masayuki – kendo teacher from their city – as the 10th Soke. Imai Masayuki also studied Hyoho Niten Ichi Ryu but was particularly interested in Bojutsu of this school. Thus it was decided that Imai Masayuki will be Soke of school then Kiyonaga Fumiya, son Kiyonaga Tadanao will be able to be 11st Soke.

Gosho Motoharu taught Imai Masayuki and also Kiyonaga Fumiya curriculum throughout the school which was his primary responsibility towards the school. Together all three represented the school at many events in many countries.

At the end of 1980 was the ways of Imai Masayuki and Gosho Motoharu divided. By this time also became Gosho Motoharu as 8th Dan Hanshi in Iaido ZNIR and was also responsible for Sekiguchi Ryu.

The most famous record of original techniques was recorded in Nippon Budokan in 1981 where Gosho Motoharu is Uchidachi and Imai Masayuki as shidachi.

In November 2003 decided Soke Imai Masayuki to cancel titles of Soke and decided that for future generations will be three successors who will be called DAI JUICHI. They were Kiyonaga Fumiya – son of the 9th Soke Kiyonaga Tadanao from Oita city, Chin Kin – oldest student of Soke Aoki Kikuo and Iwami Toshio from Kokura.

Imai Sensei also gave Jisso Emman no Bokuto – wooden sword of Miyamoto Musashi to shrine Usa so any Dai Juichi or future followers could have access to it.

In 2004 Kiyonaga Fumiya died and his line was continued by Gosho Motoharu. So was established a subsidiary line of Niten Ichi Ryu. The current representative of this line is Yoshimoti Kiyoshi – son of Gosho Motoharu.

 10. Soke Imai Masayuki died in 2006.

During the inauguration of the 20th December 2003 in Kokura, the school was transferred to the Iwami Toshio from previous Soke Imai Masayuki. This became Iwami Toshio 11th Soke of main line of Hyoho Niten Ichi Ryu. This day was dubbed as Seishin Chokudo no Hi – Day of choice right path throughout life.

During the inauguration of the 24th November 2013 in Kokura, the school was transferred to the current Soke Kajiya Takanori from previous Soke Iwami Toshio. This became Kajiya Takanori 12th Soke of main line of Hyoho Niten Ichi Ryu. This day was dubbed as Seishin Chokudo no Hi – Day of choice right path throughout life.

If you are interested in trainings of this unique martial art do not hesitate to contact Filip Bartoš – filip@bujin.cz or +420 739 451 983 or Přemysl Kotoul – PK.Agarven@seznam.cz or +420 602 883 025 who regularly study Hyoho Niten Ichi Ryu in Slovakia under the leadership of Filip Rázga and also under 11th Soke Toshio Iwami and current Soke Kajiya Takanori.