Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Fundo Kusari Jutsu

V japonských bojových uměních nalezneme několik zbraní, které používají Kusari neboli řetěz.

Jsou to například Kusari Gama, Surujin nebo Chigiriki.

Fundo Kusari nebo také Manriki Kusari je nejmenší z nich. Tato zbraň může být snadno nošena skrytě v kapse a byla často používána k sebeobraně. Jelikož nemá ostří, byla také často používána k zajištění osob, aniž přitom došlo k jejich výraznějšímu zranění.

Nejznámější školou zabývající se technikami Manriki Kusari je škola Masaki Ryu. Tato škola má závaží na obou koncích řetězu, proto je možné používat oba konce řetězu k potencionálním úderům a útokům. Protože Manriki Kusari školy Masaki Ryu je symetrické, jsou její techniky také symetrické a použití obou rukou v podstatě vyrovnané. Obsahuje také techniky, při kterých je útočník pomocí řetězu svázán.

Na rozdíl od Masaki Ryu má Fundo Kusari v Meifu Shinkage Ryu závaží pouze na jednom konci a na druhé konci je malé očko, které se navléká na malíček pravé ruky. Tím pádem nedochází při úderu k vyklouznutí funda z dlaní. Od tohoto kroužku prochází řetěz dlaní, která ho pevně svírá dalšími prsty a opouští dlaň mezi palcem a ukazováčkem, které řetěz kontrolují. Levá ruka se používá pouze k zachycení závaží.

V Meifu Shinkage Ryu je Fundo Kusari používáno pouze jako úderová zbraň a osnovy školy neobsahují žádné svazovací a zajišťovací techniky. Je to z toho důvodu, že Fundo Kusari funguje v Meifu Shinkage Ryu jako náhrada katany.

Standardní délka Fundo Kusari v Meifu Shinkage Ryu je 72 – 76 cm, což je o trochu delší než v Masaki Ryu, ale přitom je to zhruba stejně jako délka katany. Standardní váha se pohybuje mezi 180 – 200 gramy.

V japonských bojových uměních bylo Shurikenjutsu využíváno jako podpora boje s mečem. Shurikenjutsu bylo vždy rozvíjeno v souvislosti s technikami meče. V moderní době ovšem není možné katanu veřejně nosit. Proto v Meifu Shinkage Ryu katanu nahrazuje Fundo Kusari, které nadále spolupracuje s shurikenjutsu.

Fundo Kusari musí zůstat skryto až do úplně posledního okamžiku útoku. Pokud tuto výhodu ztratíte, můžete ztratit celý boj.

Fundo Kusari Jutsu

In Japanese martial arts can be found several weapons that use Kusari or chain.

Such as Kusari Gama, Surujin or Chigiriki.

Kusari Fundo or also Manriki Kusari is the smaliest of them. This weapon can be easily worn hidden in the pocket and was often used for self-defense. Since it has no blade were also often used to ensure people without ever occurred to their greater injury.

The most famous school of techniques Manriki Kusari is Masaki Ryu. This school has weights at both ends of the chain so that´s why it is possible to use both ends of the chain to potential strikes and attacks. Because Manriki Kusari of Masaki Ryu is symmetrical are techniques also symmetric and use both hands substantially aligned. It also contains a techniques where an attacker is tied by chain.

Unlike Masaki Ryu has Kusari Fundo in Meifu Shinkage Ryu weights only at one end and the other end has a small loop that is worn on the little finger of the right hand. So that´s why there is no slipping from the hand after attack. From this loop chain passes through the hand which is firmly griped with the other fingers and leaves palm between thumb and forefinger to control the chain. The left hand is used only to capturing of weight.

In Meifu Shinkage Ryu is Kusari Fundo used only as a striking weapon and school curriculum contains no tying and hedging techniques. It is for the reason that Kusari Fundo works in Meifu Shinkage Ryu as a substitute of Katana.

Standard length of Kusari Fundo in Meifu Shinkage Ryu is 72-76 cm, which is slightly longer than in Masaki Ryu but it is about the same length as a katana. The standard weight is between 180-200 grams.

In Japanese martial arts was Shurikenjutsu used in support of the fight with a sword. Shurikenjutsu has always been developed in connection with the techniques of the sword. In modern times, however, it is not possible to wear a katana in public. Therefore, the katana Meifu Shinkage Ryu replaces Kusari Fundo, which continues to work with shurikenjutsu.

Kusari Fundo must remain hidden until the very last moment of the attack. If you lose this benefit you lose the whole fight.