Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Filip Bartoš se věnuje studiu bojových umění od roku 1993. V tomto roce také začal se studiem Bujinkan Budo Taijutsu a od roku 1997 se pravidelně zúčastňuje seminářů pod vedením velmistra Soke Hatsumi Masaakiho v Evropě. Od roku 2002, pravidelně navštěvuje velmistra Soke Hatsumi Masaakiho a ostatní japonské Shihany přímo v Japonsku. K jeho hlavním japonským učitelům kromě Soke Hatsumiho patří především Sensei Ishizuka Tetsuji a Sensei Someya Kenichi, kteří patří k nejstarším studentům velmistra Soke Hatsumi Masaakiho a současně k nejuznávanějším mistrům tohoto bojového umění. Na jaře roku 2004 byl v Japonsku uspořádán speciální seminář k příležitosti 33. výročí úmrtí předchozího Soke Takamatsu Toshitsugu a 33. výročí, kdy se stal velmistrem Soke Hatsumi Masaaki. Na tomto semináři Filip Bartoš úspěšně podstupuje zkoušku na 5. dan – Godan test pod Soke Hatsumi Masaakim a stává se oficiálním učitelem Bujinkan Hombu Dojo.

Filip Bartoš je vyhledáván studenty Koryu Bujutsu po celém světě zejména proto, že jeho specializací je přesné a precizní zvládnutí základních techniky Kihon Waza jednotlivých škol Bujinkanu  a jeho další škol japonských bojových uměních, čímž se liší od většiny instruktorů těchto bojových umění.

Jeho seminářů se pravidelně účastní studenti všech kontinentů. Filip Bartoš se také významně podílel na otevření dojo v Rakousku, Polsku, Estonsku, Iránu, Palestině a také Egyptě. Ve všech těchto zemích pomohl začínajícím studentům a učitelům otevřít dojo v jejich zemi a intenzivním tréninkem jim předat základní techniky Bujinkanu a dalších bojových škol, což jim umožnilo úspěšný vstup do rodiny bojových umění. Ti nejúspěšnější si již také mohli projít Godan testem a stát se oficiálními učiteli. Mimo tyto země, kde Filip Bartoš pomohl založit nová doja, rovněž zrealizoval několik seminářů v USA, Španělsku, Anglii, Slovinsku, Makedonii, Německu kam byl jako učitel pozván, aby tato bojová umění vyučoval.

Filip Bartoš se rovněž podílel na výcvicích speciálních jednotek a to nejen na území ČR. Mezi jeho pravidelné a osobní studenty patří i členové těchto speciálních jednotek.

Pravidelně také ve svém dojo pořádá semináře se svými učiteli z celého světa, aby jeho studenti měli možnost studovat bojová umění i pohledem ostatních učitelů. Filip Bartoš od začátku svého studia bojových umění do současné doby již 15x navštívil Japonsko, kde se velmi intenzívně věnoval tréninku a studiu bojových umění.

V roce 2005 Filip Bartoš se svými studenty otevřel své vlastní dojo pod názvem BUJINKAN BOHEMIA DOJO kde šířil svým studentům myšlenku Bujinkanu, Soke Hatsumiho a dalších japonských shihanů.

Během uplynulých 20 let Filip Bartoš studoval nebo studuje, kromě výše zmíněného Bujinkan Budo Taijutsu, také Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu pod Soke Otsukou Yasuyukim, Toyama Ryu Batto Jutsu pod Nakagawa Kinjim – 8. dan Hanshi (Dai Nippon Toyama Ryu Hozonkai), Mugai Ryu Iaido (Meisha ha) pod Luciano Morgensternem – 6. Dan a Niina Toyoakim Gyokudo Soke, Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Kenjutsu pod Soke Suzuki Kimiyoshim, Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu pod Jurgenem Seebeckem (Mokuroku) a Maeda Shigenorim (Menkyo Kaiden), Hyoho Niten Ichi Ryu pod Filipem Razgou a Soke Kajiya Takanorim, Muso Jikiden Eishin Ryu pod Shibucho Pawlem Slawatyckim a Soke Sekiguchi Komei, Ryouen Ryu Naginata Jutsu pod Soke Shimizu Nobuko, Mizoguchi-ha Itto Ryu, Tennen Rishin Ryu, Iaido (Muso Shinden Ryu) nebo Naginatado.

Postupně v některých těchto bojových uměních dosáhl mistrovských stupňů, učitelských licencí nebo povolení vést svojí vlastní tréninkovou skupinu.

V současné době je oficiálním učitelem Bujinkan Hombu Dojo, Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu, Toyama Ryu Batto Jutsu a Mugai Ryu Iaido a v několika dalších bojových uměních má povolení vést Keikokai (oficiální tréninková skupina).

8. ledna 2012 byl Filip Bartoš v Japonsku na Kagami Biraki (slavnostní novoroční otevření nové tréninkové sezony) oceněn Soke Hatsumi Masaakim a obdržel od něho své Bojové jméno – přezdívku – KŌRYŪ 光龍 (drak přinášející světlo).

Z tohoto důvodu založil a přejmenoval Filip Bartoš 1.1.2014 své dojo na KŌRYŪKAI jako organizaci zabývající se studiem tradičních japonských bojových umění. Tato organizace učí široké spektrum tradičních bojových umění, takže si každý zájemce může pohodlně vybrat, kterému druhu bojového umění se chce věnovat.

Filip Bartoš je také oficiálním členem Bujinkan Shidoshi-kai Instructors Association, Mugai Ryu European Federation, Shidokai Society, Saiko v Arab International Martial Arts Federation a Saiko v Arab International Ninjutsu Federation.

Pokud by jste měli zájem o vytvoření pobočky našeho KŌRYŪKAI DOJO nebo pobočky jednotlivého bojového umění ve Vašem městě neváhejte mě kontaktovat.

Zároveň pokud by jste měli zájem o trénink nebo seminář ve Vašem městě nebo Dojo neváhejte mě také kontaktovat.Filip Bartoš has been studying martial arts since 1993. He started with Bujinkan Budo Taijutsu and since 1997 he’s been regularly participating in seminars of grandmaster Soke Hatsumi Masaaki in Europe. He’s been also regularly visiting Grandmaster Soke Hatsumi Masaaki and other Japanese Shihans in Japan since 2002. Except of Soke Hatsumi, he’s been mostly training with Sensei Ishizuka Tetsuji and Sensei Someya Kenichi, both of the oldest students of grandmaster Soke Hatsumi Masaaki and also the most reputable masters of Bujinkan Budo Taijutsu. In the spring of 2004, to the occasion of 33rd anniversary of death of former Soke Takamatsu Toshitsugu and also 33rd anniversary of Hatsumi Masaaki becoming the new Soke, there was a special seminar. During this seminar Filip Bartoš succeeded in test for 5th dan – Godan test under Soke Hatsumi Masaaki a he became official teacher of Bujinkan Hombu Dojo.

Filip Bartoš is sought out by students of Koryu Bujutsu all over the world, especially because of his specialization in precise mastering of basic techniques Kihon Waza of every single school of Bujinkan and other Koryu schools, what makes him different from most of the instructors of these martial arts.

His seminars are often visited by students from many countries. Filip Bartoš also helped with opening new Dojo’s in Austria, Poland, Estonia, Iran and Egypt. In all of these countries he helped beginning students and teachers to open their Dojo’s and to past them his knowledge by intensive training – his way to welcome them to the family of Bujinkan. The most successful have also passed the Godan test a became official teachers of Bujinkan. Except of these countries, Filip Bartoš also made several seminars in the USA, Spain, the UK, Macedonia, Slovenia and Germany, always asked to teach local students as a teacher of Bujinkan.

Filip Bartoš also participated in training of special task groups and not only in the Czech Republic. Members of these groups are also his regular and personal students.

He also regularly arranges seminars with his teachers from all over the world in his Dojo in order to give his students perspective of other teachers. Since the beginning of his studies of martial arts, Filip Bartoš has visited Japan 15x and has been intensively training in his martial arts.

In 2005, Filip Bartoš and his students established a new Dojo called BUJINKAN BOHEMIA DOJO, where he passed them the idea of Bujinkan, Soke Hatsumi and other Japanese Shihan’s.

During the past 20 years, Filip Bartoš except for the above mentioned Bujinkan Budo Taijutsu, practiced or practices Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu under Soke Otsuka Yasuyuki, Toyama Ryu Batto Jutsu under Nakagawa Kinji – 8. dan Hanshi (Dai Nippon Toyama Ryu Hozonkai), Mugai Ryu Iaido (Meisha ha) under Luciano Morgenstern – 6. Dan and Niina Toyoaki Gyokudo Soke, Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Kenjutsu under Soke Suzuki Kimiyoshi, Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu under Jurgen Seebeck (Mokuroku) and Maeda Shigenori (Menkyo Kaiden), Hyoho Niten Ichi Ryu under Filip Razga and Soke Iwami Toshio, Muso Jikiden Eishin Ryu under shibucho Pawel Slawatycki and Soke Sekiguchi Komei, Ryouen Ryu Naginata Jutsu under Soke Shimizu Nobuko, Mizoguchi-ha Itto Ryu, Tennen Rishin Ryu, Iaido (Muso Shinden Ryu) or Naginatado.

Gradually in some of them he reached master licences, teaching licences or permission to lead his own training group.

In this moment he is authorized official teacher of Bujinkan Hombu Dojo, Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu, Toyama Ryu Batto Jutsu and Mugai Ryu Iaido and in some other martial arts he has permission to lead Keikokai (training group).

8th January 2012 in Japan on Kagami Biraki (opening ceremony training of New year) in Bujinkan Hombu Dojo was Filip Bartoš awarded by Soke Hatsumi Masaaki and received from him martial art´s name – KŌRYŪ 光龍 (Light Dragon).

And it was the reason why Filip Bartoš 1.1.2014 established and renamed his dojo to KŌRYŪKAI as organization of traditional japanese martial arts.  This organization teachs broad spectrum of various traditional japanese martial arts so that´s why each candidate can choose what is the best for him and what he would like to devote.

Filip Bartos is an official member of the Bujinkan Shidoshi-kai Instructors Association, Mugai Ryu European Federation, Shidokai Society, Saiko in Arab International Martial Arts Federation and Saiko in Arab International Ninjutsu Federation.

If you have interest to open branch or Keikokai of our KŌRYŪKAI DOJO or branch or Keikokai each martial art in Your city or country don´t hesitate to contact me.

As well if you have interest to organize trainings or seminar in Your city or country.