Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Toyama Ryu

Toyama Ryu Batto Jutsu bylo založeno v roce 1925 jako moderní škola meče – jako systém na testování seků s bojovými aplikacemi. Toyama Ryu pojmenovala svůj styl jako Batto jutsu, aby tak poukázala na hlavní náplň školy.

Batto Jutsu – je japonský termín pro umění rychlého a bojového tasení meče, které je úzce propojeno s kenjutsu a trénuje se výhradně s opravdovou a ostrou čepelí meče, neboli shinkenem. Trénink obsahuje vysokou bojovou efektivnost se zaměřením na vzdálenost, načasování a zacílení.

V roce 1873 byla založena v Toyama v Tokiu v Japonsku speciální škola pro trénink vojenských důstojníků císařské armády Japonska a nazývala se Rikugun Toyama Gakko nebo také Toyama Army Academy. Tato škola vedla právě ke vzniku Toyama Ryu tak jak jí známe v dnešní době. V současnosti existuje několik samostatných linií Toyama Ryu, které se nacházení v Japonsku především v regionech Kanto, Tokai a Kansai.

V našem dojo studujeme linii Morinaga-ha pod Senseiem Nakagawa Kinji – 8.Dan Hanshi – Dai Nippon Toyama Ryu Hozonkai.

Kaicho této linie je Sensei Tokutomi Tasaburo. Toyama Ryu nemají Soke, ale Kaicho a to z důvodu, že Toyama Ryu vznikla komisí a ne jedním zakladatelem.

Toyama Ryu

Toyama Ryu Batto Jutsu was established in 1925 as a modern sword-drawing and test-cutting system with battlefield applications. Toyama Ryu is called as swordsmanship of Battojutsu  in order to point out the central subject of this school.

Batto Jutsu – is the Japanese term for art of the quick and fighting drawing of the sword which is closely connected with kenjutsu and trains exclusively with a real sharp blade of the sword, or SHINKEN. Training includes high combat efficiency focusing on distance, timing and targeting.

In 1873 was founded in Toyama in Tokyo in Japan a special school for training military officers of the Imperial Army of Japan and was called Rikugun Toyama Gakko or also Toyama Army Academy. This school has just led to the emergence of Toyama Ryu as we know it today. Currently, there are several independent lines of Toyama Ryu which is found in Japan especially in the regions of Kanto, Tokai and Kansai.

In our dojo we study the line Morinaga-ha under Sensei Nakagawa Kinji – Hanshi 8th DAN – Dai Nippon Toyama Ryu Hozonkai.

Kaicho of this line is Sensei Tokutomi Tasaburo. Toyama Ryu has not Soke but Kaicho because of the Toyama Ryu was established by the commission and not by one founder.