Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Someya Chikatoshi

Someya Chikatoshi (1924-1999) – zakladatel školy Meifu-Shinkage ryu se narodil v prefektuře Chiba v Japonsku.

Pocházel ze samurajské rodiny a i dodnes žije mnoho rodin „Someya“ v prefektuře Chiba a Ibaraki v oblasti Kanto v Japonsku.
Someya Sensei už od mladí miloval samurajská a japonská bojová umění. Speciálně miloval Shuriken jutsu.
Jeho hlavním úmyslem, proč začal studoval školu Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu pod Sugino Yoshiem bylo to, že se chtěl naučit Shuriken jutsu této školy.
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu je tradiční školou japonského bojové umění, proto aby byl zasvěcen do tajného umění Shuriken jutsu musel se učit celou školu. Po horlivém dlouholetém tréninku se stal mistrem Katori Shinto ryu.
Someya Sensei byl také přítelem Nawa Yumio, který byl Soke Masaki Ryu. I když Someya Sensei nikdy nebyl studentem Nawa Senseie, díky tomu že je od roku 1960 spojovalo velké přátelství, Someya Sensei pozoroval jeho Kusari Fundo dovednosti a získával od Nawa Senseie cenné rady. Díky nim později vytvořil techniky Kusari Fundo jutsu pro vlastní školu Meifu Shinkage Ryu, které jsou z velké části založené na Masaki Ryu.
Someya Sensei si také prošel v mládí bolestivým obdobím během Druhé světové války, kde pracoval jako chirurg u námořnictva.
Po válce se vrátil na univerzitu, kde dokončil studium a stal se Doktorem medicíny a začal praktikoval svojí medicínskou praxi.
Mimo svou práci na klinice se i nadále věnoval výzkumu v oblasti Shuriken jutsu.
Zkoumal další Shuriken školy jako například Shirai Ryu, Chishin Ryu, Mouen Ryu a další.

Someya Sensei byl velkým badatelem v oblasti Shuriken Jutsu. Studoval mnoho stylů, různé typy Shurikenů a seznamoval se s jejich vlastnostmi. Pečlivě studoval letové vlastnosti Shurikenů různých délek i tvarů a snažil se
zjistit co funguje nejlépe.
Po letech studia založil svojí vlastní školu, kde učil především Shuriken Jutsu. To se stalo v roce 1960 a v této době také pojmenoval svojí školu Meifu Shinkage Ryu.
Someya Sensei poté představil svojí Shuriken technologii v jeho knihách a také otevřel své Dojo veřejnosti.
To se stalo revolucí v japonských antických bojových umění, protože představitelé klasických bojových umění neradi otevírají své techniky veřejnosti.
Speciálně Shuriken jutsu bylo bráno jako tajné umění po velmi dlouhou dobu.
Z tohoto důvodu můžeme v Japonsku najít jenom velmi málo materiálů týkajících se Shuriken jutsu.
To bylo také důvodem, proč bylo téměř nemožné najít učitele Shuriken jutsu.
Someya Sensei byl ze všech výše uvedených důvodů velmi zklamaný.
Velmi se bál, že Shuriken Jutsu zmizí z japonské historie jednou provždy.
Během svého života vyučoval Shuriken jutsu mnoho lidí a zemřel v roce 1999.
Během svého života napsal knihy „Shuriken jutsu nyumon“ a „Kakushibuki jutsu nyumon“.

Someya Chikatoshi

Someya Chikatoshi (1924-1999) – founder of Meifu Shinkage ryu was born in Chiba prefecture in Japan.

He came from a samurai family and even today there are many families “Someya” in Chiba and Ibaraki Prefecture in the Kanto area in Japan.
Someya Sensei loved Samurai and Japanese martial arts from youth. Especially he loved Shuriken jutsu.
Its main intention why he started to study Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu under Sugino Yoshio was that he wanted to learn Shuriken jutsu of this school.

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu is a school of traditional Japanese martial art, therefore to be initiated into the secret art of Shuriken jutsu he had to learn the whole school. After many years of training he became a master of Katori Shinto Ryu.
Someya Sensei was also a friend of Nawa Yumio, who was Soke Masaki Ryu. Although Someya Sensei never been a student of Nawa Sensei but because they had from 1960 the great friendship Someya Sensei watched his Kusari Fundo skills and gained from Nawa Sensei valuable advices. So that´s why he later created Kusari Fundo jutsu techniques for his own school Meifu Shinkage Ryu, which is largely based on Masaki Ryu.

Someya Sensei also went through a painful period of his youth during the Second World War, where he worked as a surgeon in the Navy.
After the war he returned to university, where he completed studies and became a doctor of medicine and began practicing his medical practice.
In addition to his work at the clinic he continued his research in the field of Shuriken jutsu.
Examined other Shuriken school such as Shirai Ryu, Chishin Ryu, Mouen Ryu and more.
Someya Sensei was a great researcher in the field of Shuriken Jutsu. He studied many styles, different types of shurikens and to get acquainted with their properties. He carefully studied the flight characteristics of Shurikens, different lengths and shapes, trying to see what works best.

After years of studies he founded his own school where he taught primarily Shuriken Jutsu. This happened in 1960 and in this time he also named his school Meifu Shinkage Ryu.

Someya Sensei then introduced his Shuriken technology in his books and opened his dojo for public.
It was revolution in the traditional Japanese martial art because representatives of the classical martial arts don´t like to open their techniques to the public.

Especially Shuriken jutsu was taken as the secret art for a very long time.
For this reason we can only find in Japan very few materials relating to Shuriken jutsu.
This was also the reason why it was almost impossible to find a teacher Shuriken jutsu.
Someya Sensei was from those reasons very disappointed.
He was very afraid that Shuriken Jutsu disappear from Japanese history once and for all.
During his life he taught many people Shuriken jutsu and died in 1999.
During his life he wrote the books “Shuriken jutsu nyumon” and “Kakushibuki jutsu nyumon”.