Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Otsuka Yasuyuki

Sensei Otsuka Yasuyuki je současným představitelem a velmistrem (Soke) této školy. Sensei vyučuje své umění v mnoha zemích, kde se snaží podělit o své znalosti s novými studenty této školy.

Soke Otsuka Yasuyuki se narodil 12. července 1959 v Setagaya-ku v Tokiu.
Vystudoval obor právník na japonské univerzitě, kde ukončil studium v roce 1982.
Jeho otec studoval okinawské karate a tudíž ho v mládí toto umění také učil.
Na střední škole se věnoval hlavně Kendu, což se později ukázalo jako velmi užitečné při tréninku Shuriken jutsu. Především práce nohou z Kenda mu byla velice užitečná. Ještě předtím, když byl malým klukem a začal chodit do školy bylo jeho největším koníčkem házení kamenů. Proto je házení jeho přirozeným pohybem.
V době kdy studoval střední školu začal sám, bez učitele, trénovat házení Bo shurikenů.
V roce 1980, kdy byl studentem na univerzitě, objevil v knihkupectví knihu Someya Senseie „Shuriken Jutsu Nyumon.“
Jeho kniha popisovala Shuriken jutsu téměř stejným způsobem jakým on sám trénoval házení shurikenů.
Byl z toho velice překvapený a začal Someya Senseie obdivovat. V roce 1985 se konečně stal jeho studentem.
Po velmi horlivých, tvrdých a úspěšných letech tréninku se stal v roce 1991 shihanem této školy.
Someya Sensei ho i během pokročilého věku osobně vyučoval a to až do roku 1995.
Pozdější aktivity školy byly předány na nejpokročilejší studenty – Shihany školy. V této době bylo několik shihanů, kteří vyučovali umění Meifu Shinkage Ryu v Someya Senseiově škole.
Ale bohužel, když v roce 1999 Someya Sensei zemřel, všichni ostatní shihani s tréninkem skončili a zůstal pouze Otsuka Sensei jako jediný aktivní vyučující.
Proto se v tuto dobu rozhodl opět pozvednout školu Meifu Shinkage Ryu. Vytvořil webové stránky, napsal knihu a natočil DVD. Otevřel několik Keikokai a naštěstí jeho snaha byla úspěšná.
Poté také dostal povolení od rodiny Someya Senseie a stal se oficiálním nástupcem Someya Senseie.
V roce 2009 se s povolením rodiny Someya Senseie začal deklaroval jako Soke Meifu Shinkage Ryu.

Dnes má tato škola centrum v prefektuře Chiba 千葉 v městě Ichikawa 市川, kde Otsuka Sensei předává umění těchto technik nové generaci studentů.

V roce 2010 poprvé vyučoval za hranicemi Japonska.

Od roku 2011 pravidelně každý rok navštěvuje své studenty v České Republice.

V roce 2013 také navštívil poprvé Českou origamistickou organizaci, protože skládání origami je jeho obrovskou vášní.

Otsuka Yasuyuki

Sensei Otsuka Yasuyuki is the current representative – Grandmaster (Soke) of this school. Sensei teaches his art in many countries, where he tries to share his knowledges with new students of this school.

Soke Otsuka Yasuyuki was born on 12th July 1959 in Setagaya-ku, Tokyo.
He graduated lawyer for Japanese University, where he graduated in 1982.

His father studied Okinawan karate and therefore in his youth he also learned this art.
In high school he focused mainly on Kendo which later proved to be very useful in practice of Shuriken jutsu. Especially the footwork of Kendo was very helpful. Before that when he was a little boy and before when he started going to school was his biggest hobby throwing stones. So that´s why is throwing his natural movement.

When he studied secondary school he practiced alone, without a teacher, throwingo f shurikens.
In 1980, when he was a student at the university, found a book of Someya Sensei “Shuriken Jutsu Nyumon” in the bookstore.

His book described Shuriken jutsu almost in the same way as he practiced throwing shurikens alone.
He was very surprised and began to admire Someya Sensei. In 1985 he finally became his student.
After a very zealous, hard and successful years of training he became in 1991 Shihan of this school.
Someya Sensei taught him during his advanced age personally until 1995.

Later school activities were handed over to the most advanced students – Shihans of the school. At this time was several Shihans who taught art Meifu Shinkage Ryu in Someya Sensei school.

But unfortunately when in 1999 Someya Sensei died all other Shihans with training ended and leaving only Otsuka Sensei as the only active teacher.
Therefore at this time he decided to once again raise the school Meifu Shinkage Ryu.

 Created a website, wrote a book and made ​​a DVD. He opened several Keikokais and fortunately his effort was successful.
Then also he got permission from the family Someya Sensei and became the official successor of Someya Sensei.
In 2009 with the permission of the family Someya Sensei began declared himself as Soke Meifu Shinkage Ryu.
Today, the school center is in Chiba Prefecture 千叶 in Ichikawa 市 川 where Otsuka Sensei passed the art of these techniques to new generation of students.

In 2010 he taught for the first time beyond Japan.

Since 2011 he every year visits his students in the Czech Republic.

In 2013 he also visited for the first time Czech Origami organization because origami is his great passion.