Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Muso Jikiden Eishin Ryu

Bez ohledu na rozvoj Iai-Jutsu a Iaido od dob Hayashizaki Jinsuke, byla tato Ryu-Ha formována jedním ze členů klanu Tosa, 18. Soke Yamauchi (Yamanouchi). 16. Soke Goto Magobei Masasuke vyučoval Muso Jikiden Eishin Ryu výhradně klan Tosa. Až 17. Soke Oe Masamichi, si uvědomil, že by toto účinné umění meče mohlo upadnout v zapomnění a začal Muso Jikiden Eishin Ryu vyučovat a šířit i mimo provincii Tosa. Bojoval v Hamaguri Gomonno Ikusa, válce, která proběhla na konci velké éry Tokugawa v letech 1865 až 1867 v Kyotu. Tím, že prošel touto politickou válkou, vyvinul Soke Masamichi výrazné Iai-techniky.

Soke Masamichi udělal z mnoha žáků mistry, jimž uděloval Menkyo Kaiden, oprávnění vyučovat. Po smrti Soke Masamichi panovala velká nejistota v tom, kdo se má stát jeho právoplatným nástupcem a 18. Soke, protože Soke Masamichi sám žádného nástupce nejmenoval. Vznikly školy Ryu-Ha a v současné době existují tři Soke pro jednotlivé větve Muso Jikiden Eishin Ryu.

Jako jediný přímý potomek klanu Tosa (Yamauchi byli Daimyo v provincii Tosa), postoupil v hierarchii na místo 18. Soke Yamauchi Toyotake v Ryu-Ha, která byla v tu dobu vedena jako Iai-Jutsu a která zůstala v této podobě zachována dodnes. Soke Yamauchi publikoval Iai Shousetso, dílo, v němž zdůraznil principy Tosa Iai-Jutsu.

19. Soke Kono Kanemitsu vybudoval Meibukan, Dojo v Toshima-ku v Tokyu, kde se vyučovalo výhradně tradiční Tosa Iai-Jutsu s ostrým mečem (Shinken).

20. Soke Onoe Masamitsu ustanovil v roce 1980 jako svého následovníka a 21.Soke Sekiguchi Takaaki.

Sekiguchi Takaaki se narodil 20. března 1946 v Hanyu City, v prefektuře Saitama / Japonsko. Jako hlavní mistr se nazývá Sekiguchi Sensei – Komei. Toto slovo se skládá z jedné slabiky jeho jména – Ko a jedné slabiky slova Meibukan – Mei, z úcty k jeho mistrovi Soke Onoe Masamitsu Sensei. Od té doby žije, pracuje a vyučuje Sekiguchi Komei jako Soke Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-Jutsu a Komei Jyuku Iaido a věnuje svůj život a energii šíření technik a filozofie své školy po celém světě.

Sekiguchi Komei Sensei dnes říká: “ Nihon Kobudo Iai-Jutsu je umění, které cvičením s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka. Počet lidí, kteří toto bojové umění nadšeně cvičí se den ode dne zvyšuje. A to nejen v Japonsku, ale na celém světě. Je pro mě velkým zdrojem štěstí, že lidé na celém světě následují cestu Iai, a tím zažívají skutečné přátelství.“ Senseiovo motto je: Iai Shushin – Zdokonalování osobnosti cvičením Iaido.

V České Republice cvičíme pod vedením Pawla Slawatyckého, který je zplnomocněn Soke Sekiguchim jako Shibucho pro Českou Republiku. Shibucho je představitel pro danou zemi. Reprezentuje školu a zastupuje Soke (velmistra). Je ve svém regionu zodpovědný za vývoj a úroveň Muso Jikiden Eishin Ryu.

V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění navštivte webové stránky www.komeijuku.cz, kde najdete podrobnosti o trénincích ve Vašem regionu. Můžete také kontaktovat Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 739 451 983 nebo přímo Shibucho Pawla Slawatyckého – pawel.slawatycki@gmail.com.

Muso Jikiden Eishin Ryu

Regardless of the development of Iai-Jutsu and Iaido since the Hayashizaki Jinsuke was this Ryu-Ha formed by one member of the Tosa clan – 18th Soke Yamauchi (Yamanouchi). 16th Soke Goto Magobei Masasuke taught Muso Jikiden Eishin Ryu exclusively Tosa clan. But 17th Soke Oe Masamichi realized that this effective swordsmanship could be forgotten and began to teach Muso Jikiden Eishin Ryu teach and spread outside of the province of Tosa. He fought in Hamaguri Gomonno Ikusa, a war that took place at the end of the great era of the Tokugawa in the years 1865-1867 in Kyoto. By having gone through this political war developed Soke Masamichi significant Iai techniques.

Soke Masamichi awarded many students with Menkyo Kaiden, permission to teach. After the death of Soke Masamichi there was great uncertainty about who is to become his rightful successor and 18th Soke because Soke Masamichi did not appointed a successor. So that´s why was originated 3 Ryu-Has of this school and currently there are three Soke for each branch of Muso Jikiden Eishin Ryu.

As the only direct descendant of the Tosa clan (Yamauchi were the Daimyo of Tosa province), was promoted in the hierarchy to 18th Soke Yamauchi Toyotake in the Ryu-Ha which was at that time registered as Iai-Jutsu and has remained unchanged in this form to this day. Soke Yamauchi published Iai Shousetso, a work in which he stressed the principles of Tosa Iai-Jutsu.

19th Soke Kono Kanemitsu built Meibukan, Dojo in Toshima-ku in Tokyo, where he taught only traditional Tosa Iai-Jutsu with real sword (Shinken).

20th Soke Onoe Masamitsu appointed in 1980 as his successor and 21.Soke Sekiguchi Takaaki.

Sekiguchi Takaaki was born on 20th March 1946 in Hanyu City, Saitama Prefecture / Japan. As the main master is he called as Sekiguchi Sensei, Komei. This word consists of one syllable of his name – Ko and one syllable of words Meibukan – Mei, out of respect of his master Soke Onoe Masamitsu Sensei. Since then Sekiguchi Sensei lives, works and teaches Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Jutsu and Komei Jyuku Iaido and he devotes his life and energy for propagation of techniques and philosophy of his schools around the world.

Sekiguchi Komei Sensei says today: “Nihon Kobudo Iai-Jutsu is the art which through exercises with the real sword allows the development and improvement of personality and fighting spirit without the risk of injures to another persons. The number of people that enthusiastically practicing martial arts is increasing day by day. And not only in Japan but around the world. It is for me a great source of happiness that people around the world follow the way of Iai and thus they are experiencing true friendship. “Sensei´s motto is: Iai shushin – Improving of personality by practicing of Iaido.

In the Czech Republic we practice under the direction of Pawel Slawatycki who is empowered by Soke Sekiguchi as Shibucho of the Czech Republic. Shibucho is representative for the country. Represent the school and represents the Soke (Grandmaster). Is also responsible in his region for the development and the level of Muso Jikiden Eishin Ryu.

If you are interested in training of this unique martial art visit www.komeijuku.cz where you can find details of training sessions in your area. You can also contact Filip Bartos – filip@bujin.cz or +420 739 451 983 or directly Shibucho Pawel Slawatycki – pawel.slawatycki@gmail.com.