Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Shinda Muteki - pokud tvé shurikenjutsu bude opravdové, bude neporazitelné

Bujinkan Ninjutsu

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů až k současnému Soke Hatsumi Masaakimu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu Menkyo svitky

V průběhu celého života je naše chování ovlivňováno různými okolními vlivy a znečišťováno vlivem okolí. Vytrvalým procesem zbavování se těchto zněčištění v našem chování se vracíme k originální povaze, do doby kdy jsme byli dětmi. (Yamada Jirokichi)

Hyoho Niten Ichi Ryu Dokkodo

Je shrnutím Musashiho života, vůle a filozofie

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Poselství zakladatele školy Someya Sensei je ukryto v názvu školy

Bujinkan Ninjutsu

Techniky jsou předávány z generace na generaci a uchovávány v písemné podobě ve formě svitků - densho

Bujinkan Ninjutsu

Je bojové umění, strategie a taktika nekonvenční a gerilové války a umění špionáže

Kata

Cvičení nás dělá perfektními

Katy lze najít téměř ve všech japonských bojových uměních. Jsou komplexní sérií pohybů, které trénují boj proti jednomu či více útočníkům.

Jedním z cílů kata je přenést podstatu tohoto umění budoucím generacím. Toyama Ryu je velmi puntičkářský styl. Zároveň se vyhýbá všem zbytečným pohybům jak s mečem tak i s tělem a koncentruje se na praktickou účinnost. Tato praktičnost dělá tento styl na pohled velmi jednoduchý. Nicméně během progresivního tréninku student určitě zjistí, že tato jednoduchost je velmi náročná a zároveň efektivní.

Pokud Iaidoka integruje toto porozumění do svého každodenního života, může tím položit základní kámen pro šťastný a úspěšný život skrze fyzický trénink.

Ten kdo neustále cvičí kata, neprovádí pouze předem stanovené seky, ale rozvíjí především pochopení těchto forem a zamýšlených situací. Mysl se uvolňuje a cvičenec se vyrovnává sám se sebou.

Toyama Ryu obsahuje následující základní seky:

 • Makko Giri – vertikální sek seshora oběma rukama
 • Migi Kesa Giri – sek pod úhlem 30 stupňů oběma rukama zprava
 • Hidari Kesa Giri – sek pod úhlem 30 stupňů oběma rukama zleva
 • Migi Kiri Age – sek jednou rukou pod úhlem 45 stupňů zespoda a zprava
 • Hidari Kiri Age – sek jednou rukou pod úhlem 45 stupňů zespoda a zleva
 • Tsubame Gaeshi – kombinace Kesa Giri a Kiri Age
 • a další

Základní techniky Happo Nuki jsou kombinované aplikace základních seků do všech stran. Podobně je tomu i u kat, které obsahují významné prvky školy a jsou vyučovány hned od začátku.

Základní prvky najdeme také v dalších katách a tím pádem mohou být posuzovány jako standart znalostí studentů a učitelů. Proto jsou tyto katy intenzívně trénovány na všech technických úrovních.

Toto je základní struktura Toyama Ryu kata:

 • Nuki Tsuke – tasení a první sek
 • Furikaburi – zvednutí meče zpět a nad hlavu a připravit se na útok
 • Kiri Tsuke – další seky
 • Chiburi – odstříknutí krve
 • Noto – vložení meče zpět do saya (pochva meče)

Kata

Practice makes perfect

Kata can be found in almost all Japanese martial arts. They are complex series of movements which train a fight against one or several imaginary opponents.

One purpose of kata is to hand down the essence of a style to future generations. Toyama Ryu is a very puristic style. It refrains from all superfluous movements with the sword or with the body, concentrating on practical efficiency. It’s plainness makes this style look easy. However, with progressing training the student recognizes that this plainness is demanding and effective.

If the Iaidoka can integrate this insight into his everyday life he can lay the foundation of a happy and succesful life beyond his physical training.

One who constantly practices kata does not merely go through the predetermined cuts with the sword but will also develop an understanding of the form and of the intended situation. The mind comes to rest. The practitioner comes to terms with himself.

One who constantly practices kata does not merely go through the predetermined cuts with the sword but will also develop an understanding of the form and of the intended situation. The mind comes to rest. The practitioner comes to terms with himself.

Toyama Ryu has the following basic cuts:

 • Makko Giri – a vertical cut from above with both hands
 • Migi Kesa Giri – a cut at an 30 degree angle from above right with both hands
 • Hidari Kesa Giri – a cut at an 30 degree angle from above left with both hands
 • Migi Kiri Age – a single-handed cut at an 45 degree angle from below right
 • Hidari Kiri Age – a single-handed cut at an 45 degree angle from below left
 • Tsubame Gaeshi – combinations of Kesa Giri and Kiri Age
 • and others

The basic techniques Happo Nuki are combined applications of basic cuts to all directions, similar to a kata, containing all the significant elements of the style and are taught from the beginning.
The basic elements can be found in all other kata and may be looked at as the standard of proficiency of students and masters alike, and are therefore trained intensively by both.

The common structure of Toyama Ryu kata is:

 • Nuki Tsuke – the drawing of the blade and the first cut
 • Furikaburi – bringing the katana back and overhead to be ready again for attack
 • Kiri Tsuke – further cuts
 • Chiburi – shaking off the blood
 • Noto – putting the sword back into the saya (sheath)